pix

Disclaimer

 

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Sedumopjedak.nl. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Sedumopjedak.nl is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

 

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Sedumopjedak.nl, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Sedumopjedak.nl is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

 

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Sedumopjedak.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Sedumopjedak.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, of (on)bereikbaarheid van de site. Twijfel je ergens over nee dan contact met ons op: info@sedumopjedak.nl

Het deelnemen aan e-mailverkeer en/of het gebruik van e-mailberichten is niet zonder risico’s. Wij wijzen dan ook op voorhand iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de van ons afkomstige e-mailberichten van de hand. In het bijzonder zijn wij nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van de aanwezigheid van eventuele computervirussen. Uiteraard spannen wij ons uiteraard wel 100% in om dit ten alle tijde te voorkomen.

Vlinder