pix

Ons privacy statement

Sedumopjedak.nl neemt jouw privacy zeer serieus en zal de informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel wij dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact met ons opnemen.

Wie is Sedumopjedak.nl?

Sedumopjedak.nl is een besloten vennootschap, kantoorhoudende te Werkhoven aan de Prins Mauritslaan 34, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84720204.

Hoe gebruikt Sedumopjedak.nl jouw gegevens?

Sedumopjedak.nl vraagt jouw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

 • het leveren van producten voor het aanleggen en onderhouden van Sedumdaken;
 • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
 • voor de doelen waar jij specifiek toestemming voor hebt gegeven.

Jouw gegevens worden niet zonder jouw toestemming voor andere doelen verwerkt. Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het leveren van goederen of voor het uitvoeren van een andere opdracht zoals bijvoorbeeld het aanleggen van Sedumdaken.

Regels persoonsgegevens bij webshop leveringen

Als wij een bestelling verwerken met jouw persoonsgegevens, moeten wij ons aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens:

De verwerking en facturatie van bestellingen en offerteaanvragen in de webshop:
 • Doeleinde: Het leveren van producten die zijn besteld via de website
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
De verwerking ‘Afhandelen contact aanvragen via website’, ‘Inzetten inschrijvingen via website voor regelmatige ‘Nieuwsbrieven’’ en ‘Verwerken via website achtergelaten referenties’  van persoonsgegevens:
 • Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag en Surfgedrag
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Betrokken belang: Commercieel belang
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Websitebezoek:
 • Doeleinde: Website analytics
 • Gegevens: Surfgedrag, Locatie
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Betrokken belang: Commercieel belang
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Sedumopjedak.nl heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt via de website.

Doorgeven van jouw persoonsgegevens

Sedumopjedak.nl geeft jouw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren. Sedumopjedak.nl verstrekt persoonsgegevens aan de volgende ontvangers:

 • Uitsluitend medewerkers van Sedumopjedak.nl
 • Alle bezoekers van de website (ingeval van referentie/recensies)

Persoonsgegevens worden door Sedumopjedak.nl niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

Bewaren van jouw persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden door Sedumopjedak.nl niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen.

Jouw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer jouw persoonsgegevens door Sedumopjedak.nl worden verwerkt kan je op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

Dit doet je door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij jouw aanvraag inwilligen, zullen wij je eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

 • Recht van inzage van de betrokkene
  Je kan altijd opvragen welke persoonsgegevens Sedumopjedak.nl verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op jouw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en je hierover informeren.
 • Recht op rectificatie
  Wanneer je meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heb je het recht om rectificatie van deze gegevens te vragen.
 • Recht op gegevensverwijdering
  Wanneer je wil dat jouw persoonsgegevens worden verwijderd, kan je hiervoor een verzoek indienen.
 • Recht op beperking van de verwerking
  Wanneer je de verwerking van persoonsgegevens door Sedumopjedak.nl wil beperken (in afwachting van door jou gevraagde rectificatie van jouw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat jij juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kan je hiervoor een verzoek indienen.

Klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sedumopjedak.nl

Wanneer jij klachten hebt over de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor dan horen wij dit graag via info@sedumopjedak.nl. Jij hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kan jij terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Vlinder